Hydex - hydraulika siłowa, układy hydrauliczne, siłowniki.
Oferta

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO PPU HYDEX SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r., dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPU HYDEX Spółka z o.o. z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kochanowskiego 5, reprezentowanego przez członków zarządu: Jarosława Mamcarczyk i Marię Targosz.

2) W sprawach ochronnych swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z ADO pod e-mailem: hydex@pro.onet.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. wykonania umowy (np. sprzedaży, współpracy), gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;

d. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z HYDEX SP. Z O.O. m.in.: kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe, kancelarie biegłych rewidentów, firmy transportowe, kurierskie, spedycyjne, operatorzy pocztowi, organizacje certyfikujące, organy podatkowe.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

6) Pana/Pani dane osobowe, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwany EOG).

7) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Nasi partnerzy